XVI  WOJEWÓDZKI  KONKURS  BIBLIJNY


dla gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017

 Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. (1 Kor 2, 10)

HONOROWY PATRONAT

 • JE Ks. Bp prof. dr hab. Roman Pindel
 • Śląski Kurator Oświaty mgr Urszula Bauer
 • Dyrektor Delegatury w Bielsku-Białej mgr Tomasz Kowalik

ADRESACI
Uczniowie klas I – III gimnazjum województwa śląskiego

ORGANIZATOR
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Bielsku- Białej

WSPÓŁODPOWIEDZIALNI ZA ORGANIZACJĘ W REJONACH
Wydziały katechetyczne diecezji: częstochowskiej, gliwickiej, katowickiej, sosnowieckiej, diecezjalni wizytatorzy katechizacji, doradcy metodyczni religii; lokalne wydziały edukacji.

CELE KONKURSU

 • Poznanie treści Pierwszego i Drugiego Listu do Koryntian,
 • Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu chrześcijanina,
 • Pogłębienie wiedzy i wiary oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże,
 • Zachęcenie  do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły.
 • Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej.

ETAP SZKOLNY

Katecheci organizują i przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły w dniu 15 grudnia 2016 r. w oparciu o materiały dostępne w Wydziale Katechetycznym. Do następnego etapu przechodzi tylko trzech najlepszych uczestników, którzy uzyskali więcej niż 50% punktów możliwych do zdobycia. Zostają oni zgłoszeni pisemnie (protokół) do koordynatora rejonowego do dnia 22 grudnia 2016 r.

ETAP REJONOWY

Etap ten zostanie przeprowadzony w formie pisemnej w dniu 9 marca 2017 r. według zasad podanych przez Wydział Katechetyczny właściwej diecezji, w oparciu o materiały dostarczone przez organizatora konkursu. Komisja rejonowa do 16 marca 2017 r. przesyła do Wydziału Katechetycznego protokół oraz testy uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Do etapu wojewódzkiego przechodzi 12 najlepszych uczniów z diecezji  wyłonionych przez Diecezjalną Komisję Kwalifikacyjną na podstawie liczby punktów zdobytych przez uczniów. Diecezjalna Komisja Kwalifikacyjna przesyła protokół do Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Bielsku-Białej do 23 marca 2017 r. Obowiązek zawiadomienia osób zakwalifikowanych do finału wojewódzkiego spoczywa na Wydziałach Katechetycznych poszczególnych diecezji.

FINAŁ WOJEWÓDZKI
Odbędzie się w Bielsku-Białej w dniu 27 kwietnia 2017 r.   Rejestracja finalistów rozpocznie się od godz. 9.30. Finał zostanie przeprowadzony w formie pisemnej i ustnej. Po części pisemnej zostanie wyłonionych 5 laureatów z największą ilością punktów. Każdy z laureatów rozpoczyna część ustną z ilością punktów odpowiadającą miejscu zajmowanemu po części pisemnej:

I miejsce – 5 pkt

II miejsce – 4 pkt

III miejsce – 3 pkt

IV miejsce – 2 pkt

V miejsce – 1 pkt

Część ustna obejmuje 5 pytań. W przypadku tej samej ilości punktów następuje dogrywka.

KOMISJE
Etap szkolny –  duszpasterze, nauczyciele religii, inni nauczyciele.
Etap rejonowy –  nauczyciele religii, duszpasterze i doradcy metodyczni religii.
Finał wojewódzki –  osoby powołane przez organizatora konkursu, moderator Dzieła Biblijnego

TERMINY

Etap szkolny – 15 grudnia 2016 r.
Etap rejonowy – 9 marca 2017 r.
Finał wojewódzki – 27 kwietnia 2017 r.

Lektura

Etap  szkolny:

 • Pierwszy List do Koryntian (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Drugi List do Koryntian (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Wstęp do Pierwszego Listu do Koryntian (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Wstęp do Drugiego Listu do Koryntian (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).

 

Etap  rejonowy (dekanalny):

 • Pierwszy List do Koryntian (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Drugi List do Koryntian (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Wstęp do Pierwszego Listu do Koryntian (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Wstęp do Drugiego Listu do Koryntian (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Przypisy do Pierwszego i Drugiego Listu do Koryntian (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).

 

Finał  diecezjalny:

 • Pierwszy List do Koryntian (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Drugi List do Koryntian (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Wstęp do Pierwszego Listu do Koryntian (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Wstęp do Drugiego Listu do Koryntian (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Przypisy do Pierwszego i Drugiego Listu do Koryntian (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Wstęp, przypisy i komentarze do Pierwszego i Drugiego Listu do Koryntian (Pismo Święte ST i NT, Edycja Świętego Pawła 2011).