Ks. prof. Zyzak: zmartwychwstanie ukazuje sens naszego życia i wysiłków

  • 21 czerwca 2017, Robert Karp

„Wiara w zmartwychwstanie nie jest wiarą wyłącznie w wydarzenie, lecz opiera się na pierwszych świadkach oraz na własnym doświadczeniu, że Jezus żyje – przypomniał rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, ks. prof. dr hab Wojciech Zyzak, który 20 czerwca poprowadził kolejny wykład w bazylice hałcnowskiej z cyklu „Katechezy dla dorosłych”. Duchowny rozważał prawdę Składu Apostolskiego „zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał”.

Jak zauważył prelegent, prawda – rozważana podczas ostatniej przed wakacjami katechezy w bazylice – ma olbrzymie znaczenie dla całej chrystologii. Pomaga zrozumieć, kim był Chrystus i jak opisać tajemnicę Jego Wcielenia.

Zwrócił przy tym uwagę, że zstąpienie Chrystusa do piekieł przed zmartwychwstaniem wyraża solidarność Boga z ludźmi, którzy znajdują się w stanie uniemożliwiającym oglądanie Boga. W ten sposób Chrystus wyzwala dusze sprawiedliwych. Profesor przy okazji przybliżył niektóre teologiczne interpretacje – od Orygenesa po Klemensa Aleksandryjskiego – próbujące wyjaśniać, kogo z tych, którzy żyli przed Wcieleniem, w istocie Chrystus uwalnia.

Prelegent zwrócił m.in. uwagę, że tajemnica zstąpienia Chrystusa do piekieł ukazuje prawdę o tym, że Jezus Chrystus był prawdziwym Bogiem i w pełni człowiekiem. Zdaniem teologa, w rozumieniu tej prawdy pomaga koncepcja „Logos-Anthropos”, opisująca Słowo Boże zjednoczone z człowiekiem, a nie tylko z ciałem („Logos-Sarks). „Po śmierci na krzyżu ludzka dusza Chrystusa, zjednoczona z Logosem, wciąż żyje i w imię solidarności z nami schodzi do piekieł, by ogłosić zbawianie wszystkim sprawiedliwym, którzy wcześniej żyli” – nadmienił rektor.

Prawda o zstąpieniu Jezusa do piekieł, jak zaznaczył kapłan, wprowadza w tajemnicę zmartwychwstania, mówiącą m.in. o tym, że „ludzka natura, na wieki weszła w tajemnicę Trójcy Świętej” wskazującą, że jedność Boga i człowieka w Chrystusie jest trwała.

„Odtąd dla nas Bóg w Trójcy Świętej jest prawdziwym Bogiem Ojcem, prawdziwym Bogiem i człowiekiem Jezusem Chrystusem i prawdziwym Duchem Świętym” – sprecyzował.

Wskazując na zmartwychwstanie Chrystusa, jako wydarzenie historyczne, któremu towarzyszyły określone znaki, profesor podkreślił, że było to coś więcej niż ożywienie ciała i polegało na uwolnieniu od śmierci, czyli „czegoś, co jest oddzieleniem od Boga – źródła życia”.

„To fundament naszej wiary” – zaznaczył, podkreślając jednocześnie, że zmartwychwstanie Jezusa było zarazem wydarzeniem metahistorycznym – transcendentnym.

„Wiara w zmartwychwstanie to nie jest wiara wyłącznie w wydarzenie, lecz powinna opierać na pierwszych świadkach oraz na własnym doświadczeniu, że Jezus żyje. Nie brakuje świadków, którzy żyją opromienieni tajemnicą zmartwychwstania Pańskiego. Ono ukazuje nam cały sen naszego życia i wysiłków” – podkreślił.

„Gdy dzięki łasce, powstajemy z grzechu – śmierci duchowej, zmartwychwstajemy” – dodał, wskazując, że zmarwychwstanie przywraca nasze uczestnictwo w życiu Boga.

Na koniec ks. prof. Zyzak odpowiadał na pytania zebranych słuchaczy.

Wojciech Zyzak urodził się 17 czerwca 1969 r. w Żywcu. Jest kapłanem diecezji bielsko-żywieckiej. W 1993 r. otrzymał święcenia kapłańskie i tytuł magistra. Odbył studia licencjackie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a następnie, studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zakończone doktoratem z duchowości. W latach 2000 -2006 prowadził badania naukowe niemieckiej Kolonii. Zakończył je habilitacją w 2006 na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 2006-2007 prowadził badania naukowe w Avignon we Francji. Zaczął wykładać w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie, Instytucie Teologicznym im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej, a od 2007 prowadzi na Papieskiej Akademii Teologicznej i następnie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II seminarium magisterskie i licencjacko-doktoranckie. Był redaktorem naczelnym pisma „Polonia Sacra”. W 2013 r. wielki kanclerz UPJPII nadał mu tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Jest jednym z grupy założycieli Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości KUL, oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie.

W maju 2014 roku został wybrany rektorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Wykład

Pytania i odpowiedzi