Modlitwa w cieszyńskiej Rotundzie o pokój

  • 6 lipca 2019, Robert Karp

Modlitwa o pokój dla świata na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie, z udziałem duchownych z Kościoła katolickiego, luterańskiego i prawosławnego, zakończyła 5 lipca 2019 r. całodniową międzynarodową konferencję poświęconą dziedzictwu kulturowemu apostołów Słowian. Bp Roman Pindel, bp Adrian Korczago z Kościoła luterańskiego oraz w imieniu prawosławnego biskupa Atanazego ks. Mikołaj Dziewiatowski modlili się w jednej z najstarszych świątyń w Polsce, prosząc, by „Bóg zachował świat i jego mieszkańców w pokoju” i „oddalił od niego niszczącą falę terroryzmu”.

Piątkowa modlitwa w Rotundzie św. Mikołaja i św. Wacława nawiązała do tej sprzed 8 lat, gdy w tym samym miejscu biskupi modlili się „by brat nie podnosił ręki na brata”. Obecny wtedy był także prezydent RP.

W XII-wiecznej świątyni biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego bp Adrian Korczago, ks. Mikołaj Dziewiatowski z Kościoła prawosławnego, a także inni duchowni trzech wyznań uroczyście potwierdzili „nierozerwalną więź między wielkim dobrem pokoju a autentyczną postawą ewangeliczną”.

„Głos z tego miejsca, z pogranicza narodów, języków, kultur i religii zaświadcza, że różnorodność nie jest źródłem nieszczęścia, lecz piękna i bogactwa Polski i wszystkich narodów świata” – modlił się bp Pindel. Z kolei prawosławny duchowny wzywał Boga, by oddalił od świata niszczącą falę terroryzmu. Prosił za wszystkich zmarłych, ofiary brutalnych ataków terrorystycznych, a luterański biskup modlił się, by ofiary przemocy i nienawiści odnalazły w sobie siłę, aby nadal „być braćmi i siostrami dla innych”, a terroryści „rozpoznali zło swych czynów i powrócili na drogę pokoju i dobra”.

„Boże, Ojcze odwieczny, wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, którą zanosimy do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata. Przepełnieni nadzieją w Twoje nieskończone miłosierdzie, zwracamy się do Ciebie z wielką ufnością o dar pokoju” – modlili się wszyscy zebrani w niewielkiej świątyni. Na koniec duchowni udzielili wspólnego błogosławieństwa Aaronowego.

Podczas liturgii proboszcz prawosławnej parafii w Sosnowcu odczytał list przesłany od bp. Atanazego, ordynariusza prawosławnej diecezji łódzko-poznańskiej. W dokumencie władyka przypomniał o dziedzictwie Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego. Bp Korczago natomiast zaapelował, by wspólne nabożeństwo zdynamizowało relacje między przedstawicielami różnych wyznań na wspólnej ziemi pogranicza. „Z tej naszej modlitwy ma wynikać aktywność. Ma wynikać nasze działanie. Mamy poszukiwać dobra!” – podkreślił.

Bp Pindel zachęcił, by dziękować dobremu Bogu za piątkowe spotkanie, podczas którego przedstawiciele trzech tradycji mogli zanosić wspólnie modlitwę o pokój.

Podczas nabożeństwa zaśpiewał chór rzymskokatolickiej parafii św. Marii Magdaleny „Lutnia”. „Spraw Boże, aby ci, którzy zarządzają narodami, kierowali się duchem sprawiedliwości, zgody, miłości i dbali o nasze wspólne dobro” – wzywano podczas modlitwy wiernych.

Cieszyńska Rotunda przez szereg stuleci była kaplicą zamkową. Zbudowano ją z kamienia łupanego i ciosów wapiennych. Konstrukcje przebudowano w XIV wieku. Podwyższono wówczas poziom wnętrza i położono posadzkę. W czasie pożaru w 1484 roku budowla uległa zniszczeniu. Konstrukcja została gruntownie przebudowana w 1839 r. Prace konserwatorskie ukończone w 1955 r. przywróciły budowli jej pierwotną postać i odsłoniły dawny poziom ulicy.

Rotundą opiekują się księża z cieszyńskiej parafii pw. św. Marii Magdaleny. Nabożeństwa odprawiane są tu tylko raz w roku – 6 grudnia, w liturgiczne wspomnienie patrona budowli, św. Mikołaja.

Modlitwa w Rotundzie zakończyła międzynarodową konferencję w cieszyńskim klasztorze bonifratrów. Zorganizowała ją Komisja do Spraw Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Polskiej Akademii Nauk o/Katowice, z okazji 1150. rocznicy śmierci św. Cyryla i 400. rocznicy śmierci męczeńskiej św. Melchiora Grodzieckiego, którego Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił patronem 2019 roku.

Apel o pokój na świecie:

My biskupi reprezentujący trzy tradycje chrześcijańskie, zebraliśmy się na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie, przy jednej z najstarszych świątyń w Polsce. Tutaj przed ośmiu laty, 2 września 2011 roku, zgromadzili się katolicy i ewangelicy ze swymi biskupami i prezydentem Polski, aby w sposób czynny i uroczysty potwierdzić nierozerwalną więź między wielkim dobrem pokoju a autentyczną postawą ewangeliczną.  Dziś ponownie gromadzimy się na tym samym miejscu, aby modlić się o pokój wśród nas i na całym świecie. Głos z tego miejsca, z pogranicza narodów, języków, kultur i religii zaświadcza, że różnorodność nie jest źródłem nieszczęścia, lecz piękna i bogactwa Polski, i wszystkich narodów świata.  

Wszechmogący i miłosierny Boże, Panie wszechświata i ludzkich dziejów. Wszystko, co stworzyłeś jest dobre, a Twoje współczucie dla ludzkich błędów jest niewyczerpane. Do Ciebie przychodzimy dziś, prosząc, abyś zachował świat i jego mieszkańców w pokoju, oddalił od niego niszczącą falę terroryzmu, przywrócił przyjaźń i wlał w serca Twoich stworzeń dar ufności i gotowości do przebaczenia.

Dawco życia, prosimy Cię również za wszystkich zmarłych, ofiary brutalnych ataków terrorystycznych. Obdarz ich wieczną nagrodą. Niech orędują za światem, szarpanym niepokojem i przeciwnościami.

Jezu, Książę Pokoju, Przyjacielu ludzi, prosimy Cię, nawiedź cierpiące niewinne rodziny ofiar przemocy i nienawiści, okryj ich płaszczem Twojego boskiego miłosierdzia. Ulecz ich ciało i serce, i pocieszaj ich Twoją mocą, oddalając zarazem nienawiść i pragnienie zemsty. Niech odnajdą w sobie siłę i odwagę, aby nadal być braćmi i siostrami dla innych, dając swoim życiem świadectwo Twojej miłości.

Porusz serca terrorystów, aby rozpoznali zło swoich czynów i powrócili na drogę pokoju i dobra, szacunku do życia i godności każdego człowieka, niezależnie od wyznania, pochodzenia czy stanu posiadania.

Niech rozpocznie się nowy okres, w którym zglobalizowany świat stanie się rodziną narodów. Niech będzie realizowany obowiązek budowania prawdziwego pokoju, który będzie uwzględniał rzeczywiste potrzeby ludzi i narodów, zapobiegał konfliktom poprzez współpracę, który przezwycięży nienawiść i pokona przeszkody na drodze spotkania i dialogu.

Boże, Ojcze Odwieczny, wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, którą zanosimy do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata. Przepełnieni nadzieją w Twoje nieskończone Miłosierdzie, zwracamy się do Ciebie z wielką ufnością o dar pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.