Obrady Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z udziałem bp. Gregera

  • 11 września 2018, Robert Karp

W dniach 10-11 września br. w Częstochowie odbywało się kolejne spotkanie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Udział w zebraniu wziął m.in. biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger – piastujący funkcję przewodniczącego Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej, działającej przy Komisji.

Dyskusja podczas zebrania dotyczyła m.in. tłumaczeń kolejnej partii Mszału Rzymskiego. Omówione zostały kwestie celebracji starotestamentalnych świętych według OWMR, sprawa Martyrologium, celebracja Wielkiego Piątku oraz sprawy wydawnicze ksiąg liturgicznych.