Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

  • 10 grudnia 2019, Mateusz Kierczak

Zapraszam do wzięcia udziału w Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych „Narodził się nam Zbawiciel”.

Regulamin 1. Edycji  Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych „Narodził się nam Zbawiciel”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych

  1. „Narodził się nam Zbawiciel”. Organizatorem konkursu jest Bielskie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Światło” z siedzibą przy ul. S. Czarnieckiego 3, 43-300 Bielsko – Biała (dalej zwana: Organizator). Szopki do konkursu mogą zgłaszać dzieci ze szkół i przedszkoli z nauczycielami lub dzieci z rodzinami. W konkursie udział biorą zdjęcia szopek. Uczestnikiem konkursu jest każdy, kto dokona zgłoszenia szopki do konkursu, zgodnie z warunkami Regulaminu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

Szopkę wykonaną w dowolnym stylu i w dowolnej technice (propozycja użycia naturalnych surowców, typu słoma, piórka, patyczki, kora drzew, mech itp.) należy sfotografować w taki sposób, by była dobrze widoczna, należy zadbać o stosowne oświetlenie i tło (jasne i jednokolorowe np. na tle białej ściany). Istotne jest, aby szopka w sposób wyraźny niosła przesłanie Bożego Narodzenia. Zgłoszenie szopki do konkursu następuje poprzez wysłanie 3 zdjęć szopki w różnych ujęciach (powinno być przesłane w formie plików cyfrowych JPG) na adres mailowy: orszakbb@gmail.com oraz zgłosić szopkę poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj: LINK lub na stronie www.facebook.com/OrszakBielsko

Formularz zgłoszenia jest dostępny tutaj: LINK lub na stronie www.facebook.com/OrszakBielsko

Formularz zawiera:

  1. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej.
  2. Dane osób wykonujących szopkę (wybrać właściwe):

–  nazwisko rodziny – wykonawców szopki

– nazwa szkoły i klasy, imię i nazwisko nauczyciela – wykonawców szopki

– nazwa przedszkola i grupy, imię i nazwisko nauczyciela – wykonawców szopki

  1. Adres e-mail do korespondencji
  2. Telefon do osoby zgłaszającej.
  3. Krótki opis opisujący szopkę, np. mówiący o technice wykonania, idei etc.

(Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji i edycji przesłanego opisu).

Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do dnia 22  grudnia 2019 r.

3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Komisja wybrana przez Organizatora wyłoni 3 szopki, które zajmą kolejno I, II i III miejsce oraz ewentualne dodatkowe wyróżnienia.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 grudnia 2019, laureaci zostaną poinformowani telefonicznie oraz na stronie www.facebook.com/OrszakBielsko

Szopki laureatów zostaną zaprezentowane podczas Orszaku Trzech Króli w dnia 6 stycznia 2020 roku na Rynku Starego Miasta w Bielsku-Białej. Laureaci zobowiązani są do dostarczenia szopek do Organizatora po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.  Podczas Orszaku Trzech Króli w dnia 6 stycznia 2020 nastąpi również rozdanie nagród rzeczowych. Nagrody zostaną wręczone, tylko w przypadku dostarczenia szopki w terminie ustalonym z Organizatorem, umożliwiającym ekspozycję szopki podczas Orszaku Trzech Króli w dniu 6 stycznia 2020 roku. Nagrodzone zostaną szopki z miejsc I-III oraz ewentualnie szopki wyróżnione.

Szopki laureatów oraz pozostałe wybrane przez Organizatorów, zostaną wystawione po 6 stycznia 2020 r. na zorganizowanej wystawie.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do szopki widniejącej na nadesłanym zdjęciu. Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne, w szczególności, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń związanych z naruszeniem ich praw autorskich. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zdjęcia szopki oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz Orszakiem Trzech Króli. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu. Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2019 roku. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator.