Napisz Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz


Krajowy Instytut Akcji Katolickiej w Polsce we współpracy z Telewizją Polską S.A. organizują Ogólnopolski Konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej pod hasłem:

Napisz błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz

 

Celem konkursu jest:


 • przybliżenie postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrioty, społecznika, obrońcy godności człowieka w 30. rocznicę jego męczeńskiej śmierci oraz kształtowanie postaw chrześcijańskich, patriotycznych wśród dzieci i młodzieży na przykładzie życia i działalności duszpasterskiej błogosławionego.
 • serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, katechetów przede wszystkim dzieci i młodzież do podjęcia tego wyzwania.

W Diecezji Bielsko-Żywieckiej patronat honorowy nad konkursem objęli: Solidarność Podbeskidzia oraz Poseł na Sejm RP, Pan Stanisław Szwed.

Na szczeblu diecezjalnym główną nagrodą dla najlepszej pracy w grupie wiekowej szkół ponadgimnazjalnych będzie wyjazd do Brukseli ufundowany przez Eurodeputowaną, Panią Jadwigę Wiśniewską.

Dla pozostałych osób, których prace zostaną zakwalifikowane do szczebla krajowego będą ufundowane nagrody rzeczowe.

Etap pierwszy – szkolny – należy zakończyć i przesłać maksymalnie trzy najlepsze prace z każdej grupy wiekowej w terminie do 19 października 2014 r. na adres:

Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej
ul. Żeromskiego 5-7
43-300 Bielsko-Biała
Regulamin:
1. Celem Konkursu jest:

 • przybliżenie postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrioty, społecznika, obrońcy godności człowieka – w 30. rocznicę jego męczeńskiej śmierci;
 • kształtowanie postaw chrześcijańskich, patriotycznych wśród dzieci i młodzieży na przykładzie życia i działalności duszpasterskiej bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół.

3. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:

 • szkoła podstawowa
 • gimnazju
 • szkoła ponadgimnazjalna.

4. Tematyka prac konkursowych winna koncentrować się wokół hasła Konkursu na bazie obejrzanych filmów i programów TVP poświęconych bł. ks. Jerzemu Popiełuszce oraz innych dostępnych materiałów.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie własnego, samodzielnego utworu literackiego w dowolnej formie, który nie był dotychczas publikowany i nagradzany w innych konkursach. Pracę należy przesłać w formie wydruku komputerowego na adres organizatora. Maksymalna objętość utworu 4 strony formatu A-4 (interlinia 1,5; czcionka 12 pkt.; margines lewy 2,5cm).

5. Do każdej pracy należy dołączyć:
a) kartę informacyjną zawierającą następujące dane:

 • imię i nazwisko autora oraz wiek,
 • imię i nazwisko nauczyciela lub innej osoby, pod kierunkiem której praca została napisana wraz z numerem telefonu i adresem mailowym oraz dokładnym adresem szkoły łącznie z numerem telefonu,
 • w przypadku indywidualnego zgłoszenia należy podać dokładny adres autora pracy oraz numer telefonu i adres mailowy.

b) oświadczenie o wyrażeniu zgody rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika na publikację pracy oraz przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z jego udziałem w konkursie.

7. Prace będą oceniane pod względem:

 • zgodności z tematem,
 • oryginalności,
 • wartości artystycznych,
 • poprawności językowej, stylistycznej i ortograficznej.

8. Komisje poszczególnych etapów dokonują oceny zgłoszonych prac i przekazują najlepsze na adres organizatora wyższego etapu.

9. Prace nadsyłane na konkurs nie będą zwracane.

10. Terminy:

 • etap pierwszy – szkolny – należy zakończyć i przesłać maksymalnie trzy najlepsze prace z każdej grupy wiekowej w terminie do 19 października 2014 r. na adres: właściwego Diecezjalnego Instytutu akcji Katolickiej zwanego dalej DIAK-iem lub Wydziału Katechetycznego Kurii.
 • etap drugi – diecezjalny – należy zakończyć i przesłać wybrane z każdej grupy wiekowej maksymalnie trzy prace w terminie do 5 listopada 2014 r. na adres: Krajowy Instytut Akcji Katolickiej, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs”. Do prac należy dołączyć zestawienie rekomendowanych prac z podziałem na grupy wiekowe wraz z dokładnym adresem autora i szkoły.
 • etap trzeci – ogólnopolski – zakończy się 24 listopada 2014 r.

11. Komisje konkursowe dla etapu drugiego powołują DIAK-i, natomiast komisję konkursową etapu trzeciego powołuje Organizator.

12. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody. Najciekawsze prace zostaną opublikowane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ich prezentacji i publikacji bez honorarium za prawa autorskie.

13. O terminie uroczystego zakończenia konkursu, połączonego z wręczeniem nagród i wyróżnień, laureaci zostaną powiadomieni listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Uczestnicy przyjeżdżają po odbiór nagród na własny koszt.