Dzień Świętości Życia i Duchowa Adopcja

  • 24 marca 2020, Robert Karp

Obecny czas epidemii na nowo przypomina nam o wartości zagrożonego życia ludzkiego. Podejmujemy wspólne wysiłki, by chronić nasze życie, życie naszych bliskich. Przeżywamy dramaty osób i rodzin dotkniętych epidemią. Od kilkudziesięciu lat działa dzieło Duchowej Adopcji, które troszczy się o zagrożone życie osób najbardziej bezbronnych. Wielu Polaków od lat trwa w postanowieniach Duchowej Adopcji. Zachęcamy, aby włączyć się w to dzieło.

Co to jest duchowa adopcja?

Pełna poprawna nazwa brzmi: „Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą”. Jest to adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Istotą Duchowej Adopcji jest ochrona życia poczętego – daru samego Boga. Jest ona również dziękczynieniem za własne życie.

Jest formą wstawiennictwa, wyrażającą się przez podejmowane modlitwy i uczynki, mającą na celu pomoc w uratowaniu od zagłady jednego nieznanego, lecz wybranego przez Boga-Dawcę Życia zagrożonego aborcją dziecka. Trwa przez okres 9 miesięcy.

Duchowa adopcja może być podjęta w intencji jednego dziecka. Może być podejmowana na nowo cyklicznie co 9 miesięcy, jednak zawsze po wypełnieniu poprzednich zobowiązań. Każdorazową nową Duchową Adopcję powinno poprzedzać nowe przyrzeczenie.

Adoptujemy każdorazowo tylko jedno nieznane nam dziecko zagrożone aborcją. Pan Bóg-Dawca Życia zna jego imię i On sam nam je wybiera.

Postanowienia dodatkowe (dodatkowe praktyki) są uzupełnieniem Duchowej Adopcji. Są dobrowolne, lecz są chętnie widziane i praktykowane, ponieważ często stanowią potrzebę większego zadośćuczynienia, dziękczynienia, bądź wyproszenia łask u Bożej Opatrzności. Żeby podjęte postanowienia praktyk skutecznie i do końca wykonać, najlepiej jest podjąć jedną lub najwyżej dwie praktyki.

Może się zdarzyć, że zapomnimy lub zaniedbamy nasze zobowiązania adopcyjne. Długa przerwa, na przykład miesięczna, przerywa Duchową Adopcję i wymaga podjęcia jej od początku. Należy wtedy odbyć spowiedź, ponowić przyrzeczenia i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy Duchową Adopcje kontynuować, przedłużając praktykę o ilość dni opuszczonych.

Nie zawiera się to w zobowiązaniach Duchowej Adopcji, ale dobrze jest nawet po skończonych 9 miesiącach pamiętać o narodzonym już człowieku i wspierać go w dalszych latach swoją modlitwą.

Duchową Adopcję można podjąć w każdym terminie, ale takim szczególnym dniem, kiedy w wielu kościołach uroczyście się ją podejmuje jest uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzona 25 marca.

Duchową Adopcję rozpoczynamy od złożenia przyrzeczenia

Ponieważ obecnie nie ma warunków do uroczystego złożenia go w kościele z pełnym ceremoniałem, przyrzeczenie Duchowej Adopcji może być składane prywatnie, np. przed Krzyżem lub obrazem Matki Bożej. Wizerunki te przypominają nam z jednej strony o religijnym wymiarze przyrzeczenia, a z drugiej o tym, że w podejmowanym wysiłku jesteśmy wspierani łaską Bożą.

Powszechnie przyjęty w Polsce tekst przyrzeczenia Duchowej Adopcji:

ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI”

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo,

wszyscy Aniołowie i Święci.

Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy

nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam,

że od dnia ………………………………

biorę w duchową adopcję jedno dziecko,

którego imię jedynie Bogu jest wiadome,

aby przez 9 miesięcy, każdego dnia,

modlić się o uratowanie jego życia

oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen

Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:

  • jedna Tajemnica Różańca Świętego
  • moje dobrowolne postanowienia
  • oraz poniższa codzienna modlitwa “Panie Jezu”,

TEKST CODZIENNEJ MODLITWY “PANIE JEZU”

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, “Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Więcej informacji na stronie https://duchowaadopcja.pl