• Data rozpoczęcia: 12 października 2019
Plan Diecezjalnej Pielgrzymki do Koszyc  i regulamin konkursu
10:30 – zawiązanie wspólnoty (wspólny śpiew)
11:00 – Eucharystia pod przewodnictwem bp. Romana Pindla
Po Mszy św. uczczenie relikwii św. Męczenników Koszyckich
Zwiedzanie Koszyc według planu grup.

Regulamin konkursu diecezjalnego:

Melchior Grodziecki – święty tej ziemi

 

 1. Uczestnicy:

 

Konkurs skierowany jest do uczestników Diecezjalnej Pielgrzymki ku czci św. Melchiora Grodzieckiego do Koszyc, w dniu 12 października 2019 r.

 

I kategoria – zdjęcie / film z pielgrzymki

II kategoria – poezja / proza poetycka

III kategoria – świadectwo

 

 1. Cel:

 

 • propagowanie kultu świętego Melchiora,
 • promocja wartości duchowych,
 • budzenie wyobraźni i rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania,
 • rozwijanie umiejętności poprawnego pisania i redagowania tekstu,
 • doskonalenie posługiwania się mową ojczystą poprzez własny proces twórczy,
 • budzenie zainteresowań dotyczących historii i tradycji lokalnej.

 

III. Postanowienia ogólne:

 

 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6 grudnia 2019 roku na stronie internetowej diecezji (www.diecezja.bielsko.pl).

 

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie:
 2. a) w kat. I: zdjęcia (max. 3 szt.) lub krótkiego filmu (max.3 minuty);
 3. b) w kat. II: wiersza lub prozy poetyckiej (max. 1 kartka A4);
 4. c) w kat. III: osobistego świadectwa w formie pisemnej (max. 1 kartka A4).

 

Zdjęcia / filmy nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Tekst powinien być niepublikowany i nieogłaszany dotąd we fragmentach, a także nie nagradzany w innych konkursach. Tekst powinien być oddany na arkuszu formatu A4 (pisany ręcznie lub komputerowo).

 

Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę w każdej kategorii, która będzie opatrzona informacją zawierającą: Imię i nazwisko autora, wiek, numer telefonu bądź e-mail do kontaktu oraz adres autora.

 

 1. Prace należy składać osobiście lub przesłać do 15 listopada 2019 roku na adres: Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Bielsko-Żywieckiej, ul. Żeromskiego 5a, 43-300 Bielsko – Biała lub pocztą elektroniczną: duszpasterstwo.ogolne@kuria.bielsko.pl

 

 1. Ocenianie:

 

 1. Prace oceniać będzie jury powołane przed ks. Sebastiana Ruckiego – dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
 2. Ocenie będzie podlegać w stopniu równym:
 • oryginalny pomysł,
 • zgodność z tematem,
 • poprawność językowa,
 • forma: konsekwencja w doborze konwencji gatunkowej,
 • estetyka pracy.

 

 1. Nagrody:

 

 1. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace w każdej kategorii.
 2. Jury zastrzega sobie prawo przyznawania nagród równorzędnych, ewentualnie wyróżnień.
 3. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w Uroczystość Objawienia Pańskiego, w czasie Orszaku Trzech Króli w Bielsku-Białej.

 

VII. Postanowienia końcowe:

 

 1. Organizator informuje, że prace dostarczone na konkurs nie będą zwracane ani odsyłane.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie imion i nazwisk laureatów, fotografowanie ich, a także upublicznienie wizerunku na stronach internetowych oraz w publikacjach i czasopismach.
 3. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać bezpośrednio pod adresem: Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Bielsko-Żywieckiej, ul. Żeromskiego 5a. 43-300 Bielsko-Biała;

mail.: duszpasterstwo.ogolne@kuria.bielsko.pl,

tel. 734 176 644

 1. Decyzja jury dotycząca wskazania laureatów konkursu oraz przyznania nagród nie podlega odwołaniu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie dotyczących przebiegu konkursu wynikłych z przyczyn niezależnych od organizatora.
 3. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

 

 

 

 

 

VIII. Ochrona danych osobowych uczestników konkursu

 

Troszczymy się o dane osobowe naszych Użytkowników zgodnie z Dekretem Konferencji Episkopatu Polski Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z 13 marca 2018 roku.

 

 1. Administratorem danych jest Diecezja Bielsko-Żywiecka z siedzibą przy ul. Żeromskiego 5a, 43-300 Bielsko-Biała
 2. Dane oraz wizerunek osób mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom kościelnym oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 3. Dane gromadzimy wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu diecezjalnego:

Melchior Grodziecki – święty tej ziemi i zgodnie z jego regulaminem.

 1. Zebrane dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 2. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane, zmiany ich oraz usunięcia. Usuniecie wiąże się z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.
 3. Wszelkie zgłoszenia i informacje związane z ochroną danych osobowych należy kierować do Diecezjalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych: Ks. Mateusz Kierczak, tel.: 734176638, mail: inspektor@diecezja.bielsko.pl

 

 

Przesłanie pracy wraz z „metryką” autora, oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu diecezjalnego: „Melchior Grodziecki – święty tej ziemi” i zgodnie z jego regulaminem.

 

Metryka:

 

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Tel.

Mail.

 

 

 

_________________________________________________

Podpis Uczestnika Konkursu lub Jego prawnego opiekuna