Zasady obejmowania i sprawowania Patronatu Honorowego lub udziału w Komitecie Honorowym Biskupa Bielsko-Żywieckiego


Patronat Honorowy – co to takiego?

Patronat Honorowy Biskupa Bielsko-Żywieckiego lub jego udział w Komitecie Honorowym są wyróżnieniami, które podkreślają znaczenie wydarzeń religijnych, dobroczynnych i kulturalnych.

Patronatem mogą być objęte przedsięwzięcia niekomercyjne o szczególnym znaczeniu dla Diecezji Bielsko-Żywieckiej i Kościoła w Polsce, mające bezpośredni związek z wartościami głoszonymi przez Kościół Katolicki.

O przyznaniu Patronatu decyduje osobiście Biskup Bielsko-Żywiecki po zasięgnięciu opinii Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej lub innych kompetentnych podmiotów/osób. W przypadku wydarzeń cyklicznych rozpatruje on oddzielnie wniosek dotyczący każdej edycji.

O decyzji – zarówno pozytywnej jak negatywnej – organizator zostaje poinformowany pisemnie lub mailowo, lub telefonicznie bez podawania uzasadnienia. W szczególnych przypadkach Biskup Bielsko-Żywiecki zastrzega sobie prawo cofnięcia decyzji o Patronacie.

Lista wydarzeń objętych Patronatem Honorowym dostępna jest na stronie Diecezji Bielsko-Żywieckiej https://diecezja.bielsko.pl/patronat-honorowy/

Przyznanie Patronatu nie jest związane ze wsparciem finansowym bądź organizacyjnym danego wydarzenia. Nie jest też równoznaczne z osobistym udziałem Biskupa Bielsko-Żywieckiego ani jego delegata.


Kto może poprosić o Patronat Honorowy?

O Patronat Honorowy lub udział Biskupa Bielsko-Żywieckiego w Komitecie Honorowym może ubiegać się organizator przedsięwzięcia/wydarzenia – po uzyskaniu przewidzianych prawem zgód na organizowanie danego wydarzenia.

Biskup Bielsko-Żywiecki nie udziela Patronatu inicjatywom o charakterze lokalnym (np. parafialnym czy osiedlowym). W takich przypadkach z prośbą o patronat można zwrócić się do Księdza Dziekana bądź Księdza Proboszcza.

Organizator przedsięwzięcia mającego charakter imprezy masowej zapewnia spełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. nr 62, poz. 504 z późn. zm.).

W przypadku, kiedy organizatorzy przedsięwzięcia/wydarzenia nie należą do Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Biskup Bielsko-Żywiecki może ob
jąć Patronatem Honorowym tylko to przedsięwzięcie/wydarzenie, które uzyskało Patronat Honorowy właściwego biskupa miejsca lub jego pisemną rekomendację.


Jak złożyć wniosek o Patronat Honorowy?

Wniosek o objęcie Patronatem Honorowym dostępny jest na stronie Diecezji Bielsko-Żywieckiej w zakładce Patronat Honorowy: https://diecezja.bielsko.pl/patronat-honorowy/

Wypełniony wniosek należy dostarczyć przynajmniej 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem:

 • pocztą na adres:
  Sekretariat Biskupa Bielsko-Żywieckiego
  ul. Żeromskiego 5a
  43-300 Bielsko-Biała
 • bądź mailowo na adres: sekretarz.bpa@diecezjabielsko.pl
 • bądź złożyć osobiście w sekretariacie Biskupa Bielsko-Żywieckiego lub na portierni Kurii Diecezjalnej (ul. Żeromskiego 5a, 43-300 Bielsko-Biała)

Gdzie umieścić informacje o otrzymanym Patronacie Honorowym?

Organizatorzy wydarzenia, objętego Patronatem mają obowiązek poinformować o uzyskaniu Patronatu współorganizatorów oraz umieścić w materiałach promocyjnych i zaproszeniach (drukowanych i cyfrowych w Internecie), informację o Patronacie:

 • Patronat Honorowy objął
  Ksiądz Biskup Roman Pindel
  Biskup Bielsko-Żywiecki
  lub
 • Patronat Honorowy
  Księdza Biskupa Romana Pindla
  Biskupa Bielsko-Żywieckiego
  lub
 • Patronat Honorowy:
  Ksiądz Biskup Roman Pindel
  Biskup Bielsko-Żywiecki

Organizator może również w materiałach promocyjnych umieścić herb Biskupa Bielsko-Żywieckiego. (Po otrzymaniu informacji o objęciu Honorowym Patronatem przedsięwzięcia/wydarzenia plik graficzny z herbem wysyłany jest na podany we wniosku adres e-mail organizatora).

Organizatorzy mogą również oznaczać i promować Diecezję Bielsko-Żywiecką w Social Media:

@DiecezjaBielsko
https://www.facebook.com/DiecezjaBielsko

@diecezjabielskozywiecka
https://www.instagram.com/diecezjabielskozywiecka

DiecezjaBielskoŻywiecka
http://www.youtube.com/c/DiecezjaBielskoŻywiecka

@ bpromanpindel
https://twitter.com/bpromanpindel

@ bp_greger
https://twitter.com/bp_greger

@ DiecezjaBielsko
https://twitter.com/DiecezjaBielsko

 

www.diecezja.bielsko.pl
https://diecezja.bielsko.pl

 

Jeśli to możliwe organizator przedsięwzięcia ma obowiązek umieszczenia na stronie internetowej organizatora/przedsięwzięcia/wydarzenia linku do strony Diecezji Bielsko-Żywieckiej https://diecezja.bielsko.pl

W przypadku decyzji o cofnięciu Patronatu, organizator ma obowiązek zaprzestać umieszczania informacji oraz herbu w materiałach promocyjnych i zaproszeniach; o decyzji musi również poinformować współorganizatorów.

Pytania dotyczące Patronatu lub udziału w Komitecie Honorowym można kierować drogą elektroniczną: sekretarz.bpa@diecezjabielsko.pl

 

† Roman Pindel
Biskup Bielsko-Żywiecki

Bielsko-Biała, 28 listopada 2019 roku
L.dz. 2140/2019