XXII Konkurs Wiedzy Biblijnej – informacje

 • 14 września 2016, Mateusz Kierczak

Katecheci, którzy po raz pierwszy wezmą udział w XXII Konkursie Wiedzy Biblijnej i XVI Wojewódzkim Konkursie Biblijnym proszeni są o zgłoszenie udziału u Pani Anny Ficoń. Numer kontaktowy: 604 556 791.

XXII Konkurs Wiedzy Biblijnej


dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017

 Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. (Mt 16, 16)

Honorowy  patronat:

 • Biskupi poszczególnych diecezji
 • Śląski Kurator Oświaty mgr Urszula Bauer
 • Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej mgr Tomasz Kowalik

Adresaci:

 • uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych.

Organizatorzy:

 • Wydziały Katechetyczne diecezji: bielsko-żywieckiej, częstochowskiej, gliwickiej, katowickiej, sosnowieckiej,
 • diecezjalni doradcy metodyczni religii,
 • lokalne wydziały edukacji.

Cele  konkursu:

 • Poznanie Ewangelii według św. Mateusza,
 • Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu chrześcijanina,
 • Pogłębienie wiedzy i wiary oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże,
 • Zachęcenie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły,
 • Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej.

Zasady:

Etap  szkolny: 

Dnia 20 października 2016 r. katecheci organizują i przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły w oparciu o materiały dostępne w Wydziale Katechetycznym.

Do następnego etapu przechodzi tylko trzech najlepszych uczestników, którzy uzyskali więcej niż 50% punków możliwych do zdobycia. Zostają oni zgłoszeni pisemnie (protokół) do koordynatora rejonowego do dnia 27 października 2016 r.

Etap  rejonowy:

Etap ten zostanie przeprowadzony w formie pisemnej w dniu 1 grudnia 2017 r. Do finału diecezjalnego przechodzi trzech najlepszych uczestników z rejonu. Protokół należy (w wersji pisemnej) dostarczyć do Wydziału Katechetycznego do dnia 8 grudnia 2017 r.

Finał diecezjalny:

Odbędzie się w diecezjach 23 lutego 2017 r.

Komisje:

 • etap szkolny – nauczyciele religii, duszpasterze, przedstawiciele grona pedagogicznego,
 • etap rejonowy – księża dziekani, diecezjalni doradcy metodyczni religii, nauczyciele religii, duszpasterze,
 • finał diecezjalny – w skład komisji wejdą: biskup diecezji, diecezjalni wizytatorzy katechizacji, diecezjalni doradcy metodyczni religii.

Terminy:

Etap szkolny        – 20 października 2016 r.

Etap rejonowy     – 1 grudnia 2017 r.

Finał diecezjalny – 23 lutego 2017 r.

Lektura:

Etap  szkolny:

 • Ewangelia według św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).

Etap  rejonowy:

 • Ewangelia według św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Wstęp do Ewangelii według św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).

Finał  diecezjalny:

 • Ewangelia według św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Wstęp do Ewangelii według św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Przypisy do Ewangelii według św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Słownik (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).