XXIII Konkurs Wiedzy Biblijnej


dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

 „Ty jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Mk 1, 11)

Honorowy  patronat: Biskupi poszczególnych diecezji

Adresaci: uczniowie klas V – VII szkół podstawowych.

Organizatorzy:

 • Wydziały Katechetyczne diecezji: bielsko-żywieckiej, częstochowskiej, gliwickiej, katowickiej, sosnowieckiej,
 • diecezjalni doradcy metodyczni religii,
 • lokalne wydziały edukacji.

Cele  konkursu:

 • Poznanie Ewangelii według św. Marka,
 • Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu chrześcijanina,
 • Pogłębienie wiedzy i wiary oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże,
 • Zachęcenie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły,
 • Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej.

Zasady:

Etap  szkolny: 

Dnia 27 października 2017 r. katecheci organizują i przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły w oparciu o materiały dostępne w Wydziale Katechetycznym.

Do następnego etapu przechodzi tylko trzech najlepszych uczestników. Zostają oni zgłoszeni pisemnie (protokół) do koordynatora rejonowego do dnia 9 listopada 2017 r.

 

Etap  rejonowy:

Etap ten zostanie przeprowadzony w formie pisemnej w dniu 23 listopada 2017 r. Do finału diecezjalnego przechodzi trzech najlepszych uczestników z rejonu. Protokół należy (w wersji pisemnej) dostarczyć do Wydziału Katechetycznego do dnia 30 listopada 2017 r.

Finał diecezjalny: Odbędzie się w diecezjach 25 stycznia 2018 r.

 

Komisje:

 • etap szkolny – nauczyciele religii, duszpasterze, przedstawiciele grona

pedagogicznego,

 • etap rejonowy – księża dziekani, diecezjalni doradcy metodyczni religii, nauczyciele religii, duszpasterze,
 • finał diecezjalny – w skład komisji wejdą: biskup diecezji, diecezjalni wizytatorzy katechizacji, diecezjalni doradcy metodyczni religii.

Terminy:

Etap szkolny        – 27 października 2017 r.

Etap rejonowy     – 23 listopada 2017 r.

Finał diecezjalny – 25 stycznia 2018 r.

 

Lektura:

Etap  szkolny:

 • Ewangelia według św. Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).

Etap  rejonowy:

 • Ewangelia według św. Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Wstęp do Ewangelii według św. Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).

Finał  diecezjalny:

 • Ewangelia według św. Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Wstęp do Ewangelii według św. Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Przypisy do Ewangelii według św. Marka (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Słownik (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).