XVII WOJEWÓDZKI  KONKURS  BIBLIJNY


dla gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (Dz 2, 4)

HONOROWY PATRONAT JE Ks. Arcybiskup dr Wiktor Skworc

ADRESACI Uczniowie klas II – III gimnazjum województwa śląskiego

ORGANIZATOR Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach

 

WSPÓŁODPOWIEDZIALNI ZA ORGANIZACJĘ W REJONACH

Wydziały katechetyczne diecezji: częstochowskiej, gliwickiej, sosnowieckiej, diecezjalni wizytatorzy katechizacji, diecezjalni doradcy metodyczni religii; lokalne wydziały edukacji.

 

CELE KONKURSU

 • Poznanie treści Dziejów Apostolskich,
 • Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu chrześcijanina,
 • Pogłębienie wiedzy i wiary oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże,
 • Zachęcenie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły.
 • Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej.

  ETAP SZKOLNY

Katecheci organizują i przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły w dniu 14 grudnia 2017 r. w oparciu o materiały dostępne w Wydziale Katechetycznym. /dostarczone przez Wydział Katechetyczny/ Do następnego etapu przechodzi tylko trzech najlepszych uczestników. Zostają oni zgłoszeni pisemnie (protokół) do koordynatora rejonowego do dnia 22 grudnia 2017 r.

ETAP REJONOWY

Etap ten zostanie przeprowadzony w formie pisemnej w dniu 15 marca 2018 r. według zasad podanych przez Wydział Katechetyczny właściwej diecezji, w oparciu o materiały dostarczone przez organizatora Konkursu. Komisja rejonowa do 22 marca 2018 r. przesyła do Wydziału Katechetycznego protokół oraz testy uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Do etapu wojewódzkiego przechodzi 12 najlepszych uczniów z diecezji wyłonionych przez Diecezjalną Komisję Kwalifikacyjną na podstawie liczby punktów zdobytych przez uczniów. Diecezjalna Komisja Kwalifikacyjna przesyła protokół do Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach do 29 marca 2018 r. Obowiązek zawiadomienia osób zakwalifikowanych do finału wojewódzkiego spoczywa na Wydziałach Katechetycznych poszczególnych diecezji.

FINAŁ WOJEWÓDZKI
Odbędzie się w Katowicach w dniu 26 kwietnia 2018 r. Finał zostanie przeprowadzony w formie pisemnej i ustnej. Po części pisemnej zostanie wyłonionych 5 laureatów z największą ilością punktów. Każdy z laureatów rozpoczyna część ustną z ilością punktów odpowiadającą miejscu zajmowanemu po części pisemnej:

I miejsce – 5 pkt

II miejsce – 4 pkt

III miejsce – 3 pkt

IV miejsce – 2 pkt

V miejsce – 1 pkt

Część ustna obejmuje 5 pytań. W przypadku tej samej ilości punktów następuje dogrywka.

KOMISJE
Etap szkolny –  duszpasterze, nauczyciele religii, inni nauczyciele.
Etap rejonowy –  księża dziekani,  nauczyciele religii, duszpasterze , diecezjalni doradcy metodyczni religii.
Finał wojewódzki –  osoby powołane przez organizatora konkursu, jakim jest Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach,

TERMINY
Etap szkolny – 14 grudnia 2017 r.
Etap rejonowy – 15 marca 2018 r.
Finał wojewódzki – 26 kwietnia 2018 r.

Lektura

Etap  szkolny:

 • Treść księgi Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Wstęp do Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).

Etap  rejonowy (dekanalny):

 • Treść księgi Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Wstęp do Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Przypisy do Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).

Finał  wojewódzki:

 • Treść księgi Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Wstęp do Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Przypisy do Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wydanie V, Poznań 2000).
 • Przewodnik po Biblii – Vocatio Warszawa 2010 –  rozdział Dzieje Apostolskie oraz Historyczne i polityczne tło Nowego Testamentu s. 549 – 573