XXIV Wojewódzki Konkurs Biblijny dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

  • 14 września 2018, Mateusz Kierczak

Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. (Łk 21,33)

HONOROWY PATRONAT:
• Jego Ekscelencja ks. Bp prof. dr hab. Jan Kopiec, Ordynariusz Diecezji Gliwickiej
• Śląski Kurator Oświaty – mgr Urszula Bauer
• Gliwicki Gość Niedzielny

ADRESACI:
• uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych.

ORGANIZATORZY:
• Sekcja Szkolno-Katechetyczna Kurii Diecezjalnej w Gliwicach
• Wydział Katechetyczny Kurii Bielsko-Żywieckiej
• Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie
• Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach
• Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

WSPÓŁODPOWIEDZIALNI ZA ORGANIZACJĘ KONKURSU W REJONACH
• diecezjalni i rejonowi/dekanalni wizytatorzy katechizacji
• diecezjalni doradcy metodyczni religii

CELE KONKURSU:
• Poznanie Ewangelii według św. Łukasza;
• Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu chrześcijanina;
• Pogłębienie wiedzy i wiary oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże;
• Zachęcenie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły;
• Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej;

ZASADY:

ETAP SZKOLNY:
Dnia 25.10.2018 r. katecheci organizują i przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły w oparciu o materiały dostępne w Wydziale Katechetycznym.
Do następnego etapu przechodzi tylko trzech najlepszych uczestników. Zostają oni zgłoszeni pisemnie (protokół) do koordynatora rejonowego do dnia 9.11.2018 r.

ETAP REJONOWY /DEKANALNY:
Etap ten zostanie przeprowadzony w formie pisemnej w dniu 22.11.2018 r. według zasad podanych przez organizatora właściwej diecezji, w oparciu o materiały dostarczone przez Sekcję Szkolno-Katechetyczną Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. Komisja rejonowa do 30 11. 2018 r. przesyła do Wydziału Katechetycznego protokół oraz testy uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Do etapu wojewódzkiego przechodzi 12 najlepszych uczniów z diecezji, wyłonionych przez Diecezjalną Komisję Kwalifikacyjną na podstawie liczby zdobytych punktów. Diecezjalna Komisja Kwalifikacyjna przesyła protokół do
Sekcji Szkolno-Katechetycznej Kurii Diecezjalnej w Gliwicach do dnia 14.12.2018 r. Obowiązek zawiadomienia osób zakwalifikowanych do finału wojewódzkiego spoczywa na Wydziałach Katechetycznych poszczególnych diecezji.

FINAŁ WOJEWÓDZKI:
Odbędzie się na terenie diecezji gliwickiej w dniu 10.01.2019 r. Finał zostanie przeprowadzony w formie pisemnej i ustnej. Po części pisemnej zostanie wyłonionych 5 laureatów z największą ilością punktów. Każdy z laureatów rozpoczyna część ustną z ilością punktów odpowiadającą miejscu zajmowanemu po części pisemnej:
I miejsce – 5 pkt
II miejsce – 4 pkt
III miejsce – 3 pkt
IV miejsce – 2 pkt
V miejsce – 1 pkt
Część ustna obejmuje 5 pytań. W przypadkach nie objętych regulaminem decyduje komisja finałowa konkursu.

KOMISJE:
• etap szkolny – nauczyciele religii, duszpasterze, przedstawiciele grona
pedagogicznego;
• etap rejonowy – rejonowi wizytatorzy katechizacji, księża dziekani, diecezjalni doradcy metodyczni religii, nauczyciele religii, duszpasterze;
• finał wojewódzki – w skład komisji wejdą osoby wskazane przez organizatora konkursu;

TERMINY:
Etap szkolny – 25 października 2018 r.
Etap rejonowy – 22 listopada 2018 r.
Finał wojewódzki – 10 stycznia 2019 r.

LEKTURA:

Etap szkolny:
• Ewangelia według św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

Etap rejonowy:
• Ewangelia według św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
• Wstęp do Ewangelii według św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
• Przypisy do Ewangelii według św. (Łukasza Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)

Finał wojewódzki:
• Ewangelia według św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
• Wstęp do Ewangelii według św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
• Przypisy do Ewangelii według św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000)
• Słownik (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000),
• Ewangelia według św. Łukasza (także: Dziewicze poczęcie Jezusa, Cuda w Nowym Testamencie, Relacje o zmartwychwstaniu), w: Przewodnik po Biblii, oficyna wydawnicza Vocatio, Warszawa 2000, s. 514-530