Zmiany w przepisach dotyczących organizacji lekcji religii w szkole

  • 28 listopada 2017, Mateusz Kierczak

Przypominamy, że z dn. 1 września 2017 r. mocą Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 czerwca 2017 r. (Dz. U. poz. 1147) uległy zmianie niektóre przepisy dotyczące organizacji lekcji religii w szkole:

  • w § 1, ust 1 dodano ustęp 1a w brzmieniu: „W przedszkolach zajęcia religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia. W szkołach zajęcia religii i etyki uwzględnia się w tygodniowym rozkładzie zajęć.”
  • w §10 odnoszącym się do organizacji rekolekcji usunięto zapis: „Pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają katecheci” i wprowadzono w jego miejsce zapis: „W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej”.

Zapraszamy Katechetów na konferencję i warsztaty dotyczące przepisów prawa oświatowego odnoszących się do organizacji w szkole, która odbędzie się w czwartek, 7 grudnia o godz. 16.00 w salkach przy kościele NSPJ w Bielsku-Białej.