ZARZĄDZENIE W SPRAWIE STAŁEJ FORMACJI KAPŁANÓW DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ W ROKU FORMACYJNYM 2020/2021

Nieodzownym warunkiem osobistego rozwoju i owocnej pracy duszpasterskiej jest uczestnictwo w permanentnej formacji. Przypomniał o tym papież Jan Paweł II w Adhortacji Pastores dabo vobis:

„Na całym Kościele lokalnym z biskupem na czele spoczywa odpowiedzialność za dostarczanie bodźców do stałej formacji kapłanów i czuwanie nad nią na różne sposoby. Kapłani nie są ustanowieni dla samych siebie, ale dla Ludu Bożego: dlatego formacja stała, która ma pomóc im w osiągnięciu dojrzałości ludzkiej, duchowej, intelektualnej i duszpasterskiej, kształtuje dobro przeznaczone dla Ludu Bożego” (nr 78).

Zgodnie z kan. 279 oraz 276 § 2, 4º Kodeksu Prawa Kanonicznego zobowiązuję prezbiterów Diecezji Bielsko-Żywieckiej do troski o formację własną.

W związku z zagrożeniem epidemicznym do dnia 31 sierpnia 2021 roku formacja kapłanów naszej diecezji będzie miała formę indywidualną.

Odwołane są dni skupienia w ośrodkach formacyjnych. Nie będą też wymagane zaświadczenia udziału w rekolekcjach za rok 2020.

W tej sytuacji jeszcze pilniejsza staje się potrzeba zadbania o własny rozwój duchowy. Właśnie teraz jeszcze bardziej potrzebne jest umocnienie naszej relacji z Jezusem i ciągłe przypominanie sobie, że jesteśmy powołani do tego, by żyć z Nim w bliskości. To On wyznaczył nam misję w swoim Kościele i chce, byśmy codziennie odkrywali i wypełniali Jego wolę.

Polecam więc następujące środki formacji własnej:

– Przeżycie indywidualnych rekolekcji w którymś z domów rekolekcyjnych;

– Udział w indywidualnych dniach skupienia – jako miejsce dnia skupienia można wybrać, któryś z domów formacji stałej naszej diecezji;

– Lektura wartościowych tekstów z zakresu biblistyki, duchowości, teologii pastoralnej;

– Korzystanie z konferencji i tekstów dostępnych w internecie.

Szczególnie ważny jest kontakt z kierownikiem duchowym i spowiednikiem. Zachęcam wszystkich księży do korzystania ze stałego kierownictwa duchowego.

Przypominam, że funkcję ojców duchownych w poszczególnych rejonach pełnią następujący kapłani:

– rejon Bielsko-Biała – O. dr Seweryn Wąsik SJ, Dyrektor Domu Rekolekcyjnego Św. Józefa w Czechowicach-Dziedzicach – kontakt: 32/ 214 45 59;

– rejon Cieszyn – O. dr Wit Chlondowski OFM – gwardian Klasztoru Braci Mniejszych w Cieszynie – kontakt: tel. 603-860-039; wit.chlondowski@gmail.com;

– rejon Oświęcim – Ks. Jan Dubas SDB – Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Oświęcimiu – kontakt: zasole@sdb.krakow.pl;

– rejon Żywiec – O. Benedykt Malewski OP – Dyrektor Domu Rekolekcyjnego im. o. Jacka Woronieckiego w Korbielowie – kontakt: bmalewski@dominikanie.pl.

Odpowiedzialnym za sprawy personalne i formację stałą jest wikariusz generalny, ks. Marek Studenski – kontakt: studenski@kuria.bielsko.pl

Życzę, by rok formacyjny 2020/2021, przeżywany w nadzwyczajnych okolicznościach, przyniósł obfite owoce w życiu każdego z Was.

Wszystkim Braciom w kapłaństwie z serca błogosławię

† Roman PINDEL
Biskup Bielsko-Żywiecki

Ks. Adam BIENIEK
Kanclerz Kurii

Bielsko-Biała, 27 października 2020 roku
L. dz. 1448/2020