STATUT NAGRODY ŚW. MAKSYMILIANA – PDF

WNIOSEK – DOC

WNIOSEK – PDF

 

Statut

 „Nagrody świętego Maksymiliana Marii Kolbego”

przyznawanej za wybitne osiągnięcia na polu ewangelizacji w Diecezji Bielsko-Żywieckiej

 I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem „Nagrody świętego Maksymiliana Marii Kolbego” jest Diecezja Bielsko-Żywiecka z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Żeromskiego 5A, 43-300 Bielsko-Biała.

2. „Nagroda świętego Maksymiliana Marii Kolbego” (dalej zwana Nagrodą) jest nagrodą Diecezji Bielsko-Żywieckiej, przyznawaną za działalność ewangelizacyjną na terenie Diecezji.

3. Celem Nagrody jest promocja działalności ewangelizacyjnej oraz pobudzenie wrażliwości apostolskiej.

4. Nagrodę przyznaje Biskup Bielsko-Żywiecki laureatowi wybranemu przez Kapitułę „Nagrody świętego Maksymiliana Marii Kolbego” zwanej dalej Kapitułą.

5. Gala wręczenia Nagrody odbywa się raz w roku, w okolicach daty 8 stycznia – urodzin świętego Maksymiliana Marii Kolbego – głównego patrona Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

6. Laureatem Nagrody może być osoba duchowna, świecka, członek instytutu życia konsekrowanego albo stowarzyszenia życia apostolskiego oraz organizacja, wspólnota lub stowarzyszenie, które prowadzą działalność ewangelizacyjną i apostolską.

II. Tryb przyznawania Nagrody

7. Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego jest odpowiedzialny za ogłoszenie kolejnej edycji Nagrody, przeprowadzenie postępowania oraz wyłonienie laureata.

8. Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego do dnia 20 listopada (data rozpoczęcia przyjmowania kandydatur) ogłasza możliwość i sposób zgłaszania kandydatów do Nagrody oraz datę wpływu zgłoszeń. Ogłoszenie to będzie zamieszczone na stronie internetowej Diecezji.

9. Laureata Nagrody wyłania Kapituła na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie Nagrody.

10. Skład Kapituły liczy 7 osób: Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Bielsko-Żywieckiej jako przewodniczący, 5 osób mianowanych przez Biskupa Bielsko-Żywieckiego oraz laureat ostatniej edycji Nagrody.

11. Na wniosek Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Bielsko-Żywieckiej Kapitułę Nagrody powołuje Biskup Diecezji Bielsko-Żywieckiej w terminie do dnia 20 listopada każdego roku.

12. Spotkanie Kapituły celem rozpatrzenia kandydatur i wyłonienia laureata zwołuje Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Bielsko-Żywieckiej, powiadamiając członków Kapituły ustnie lub listownie co najmniej na 7 dni przed spotkaniem Kapituły.

13. Członkowie Kapituły pełnią swą funkcję nieodpłatnie na czas wyboru laureatów, tzn. od momentu ich powołania do momentu wręczenia Nagrody w danej edycji. Co roku powoływana jest nowa Kapituła.

14. Członek Kapituły może złożyć rezygnację z funkcji na ręce Przewodniczącego Kapituły. Członek Kapituły może zostać odwołany z ważnych powodów przez Biskupa Bielsko-Żywieckiego na wniosek Przewodniczącego Kapituły. W takim wypadku, Biskup Bielsko-Żywiecki, na wniosek Przewodniczącego Kapituły, powołuje nowego członka.

III. Zgłaszanie kandydatów do Nagrody

15. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać:

  • Biskup Bielsko-Żywiecki,
  • Wikariusze Generalni i Biskupi,
  • Dyrektorzy poszczególnych Wydziałów Kurii Diecezjalnej,
  • Ruchy i Stowarzyszenia,
  • Parafie, które reprezentuje Proboszcz lub Administrator.

16. Kandydatów zgłasza się w formie pisemnej poprzez wypełnienie Wniosku o przyznanie Nagrody (załącznik 1), w którym podaje się:

  • imię i nazwisko/organizacja, adres zgłaszającego kandydata do Nagrody,
  • imię i nazwisko kandydata/nazwa organizacji,
  • dane adresowe kandydata/organizacji
  • okres działalności ewangelizacyjnej na terenie diecezji,
  • osiągnięcia i podejmowane działania ewangelizacyjne z krótkim opisem.

17. Wypełnione wnioski składa się osobiście w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Bielsko-Żywieckiej lub pocztą na adres Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Bielsko-Żywieckiej, ul. Żeromskiego 5A, 43-300 Bielsko-Biała, do dnia 20 grudnia (decyduje data wpływu zgłoszenia).

18. Do wniosku mogą być dołączone rekomendacje kandydata/organizacji ze strony innych instytucji lub osób.

19. Do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych przez Diecezję Bielsko-Żywiecką, w celach potrzebnych do organizacji przyznania Nagrody (załącznik 1).

20. Kandydaci do Nagrody, którzy nie zostali wybrani laureatem, mogą być ponownie zgłoszeni w przyszłych edycjach Nagrody.

IV. Tryb wyłaniania laureata

21. Po upływie terminu zgłaszania kandydatów, nie później niż na 7 dni przed datą ogłoszenia wyników i wręczenia Nagrody, Przewodniczący Kapituły zwołuje jej posiedzenie dla rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur.

22. Aby Kapituła mogła podejmować rozstrzygające decyzje, wymagana jest obecność bezwzględnej większości aktualnej liczby jej członków, w tym Przewodniczącego Kapituły. Laureat zostaje wybrany bezwzględną większością głosów.

23. Kapituła sporządza protokół ze swoich obrad, w którym zawarta jest lista nominacji do Nagrody i nazwisko (nazwa) laureata Nagrody. Decyzja i protokół objęte są tajemnicą, aż do momentu ogłoszenia laureata Nagrody. Pełną dokumentację Nagrody przechowuje Przewodniczący Kapituły.

24. Nagroda oraz dyplomy wszystkim nominowanym będą wręczane podczas Gali.

25. Decyzja Kapituły, po zatwierdzeniu przez Biskupa Bielsko-Żywieckiego jest ostateczna i nie przysługuje od niej żadne odwołanie.

26. Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Bielsko-Żywieckiej pisemnie powiadamia wszystkich nominowanych do Nagrody o miejscu i czasie jej wręczenia, kierując oficjalne zaproszenie na Galę.

27. Nominowani przybywają na Galę na koszt własny.

28. Jeżeli nominowany nie może przybyć na Galę osobiście, powinien wyznaczyć swojego przedstawiciela, który w jego imieniu odbierze Nagrodę lub dyplom.

V. Przedmiot nagrody

29. Nagrodą jest kopia figurki “Matki Bożej zza drutów” z Centrum św. Maksymiliana w Harmężach.

30. Wszyscy nominowani otrzymują pamiątkowy dyplom.

VI. Ochrona danych osobowych

31. Administratorem danych osobowych jest Diecezja Bielsko-Żywiecka z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Żeromskiego 5A, 43-300 Bielsko-Biała, w imieniu której występuje Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego.

32. Wszelkie dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia postępowania, a także będą odpowiednio przechowywane oraz chronione przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

33. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu. Osoby/organizacje zgłaszające kandydatów zobowiązane są uzyskać zgody kandydatów na przetwarzanie ich danych osobowych i zgłoszenie do postępowania.

 

† Roman PINDEL

Biskup Bielsko- Żywiecki

 

Bielsko-Biała, dnia 10 listopada 2017 r.

L. dz. 2428/2017